Кључ за српски језик

Датум: 17. Jun 2020 16:35 Категорија: Новости

Кључ за српски језик

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
 
 
ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
школска 2019/2020. година
 
 
ТЕСТ
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
 
   
Упутство за оцењивање
 • Сваки задатак доноси највише 1 бод.
 • За одговор који се разликује од решења датог у овом упутству ученик добија 0 бодова.
 • Ученик може добити 0,5 бодова само у задацима у којима је то предвиђено овим упутством.
Бр. зад. Решење Бодовање
1.
 • за бебу Рафија
Тачан одговор –
1 бод
2.
 • јер су били превише узбуђени и радосни, што их је навело да приђу првој беби на коју су наишли
 • због тога што су се ослонили на брзоплета и погрешна
упутства тетка Илке
Тачна два одговора и ниједан нетачан –
1 бод
Тачaн један одговор и ниједан нетачан –
0,5 бодова
3.
 • придев
Тачан одговор –
1 бод
4.
 • субјекат
Тачан одговор –
1 бод
5.
 1. средњи
 2. једнина
 3. датив
Тачна три одговора –
1 бод
Тачна два одговора –
0,5 бодова
6.
 • придевска синтагма
Тачан одговор –
1 бод
7. непостојано а, једначење сугласника по звучности Напомене:
 • Иако је редослед гласовних промена битан, прихвата се као тачан одговор и обрнути редослед.
 • Уколико ученик гласовну промену именује као непостојно а / непостојено а и сл., одговор не може бити признат као тачан.
Тачна два одговора –
1 бод
Тачан један одговор –
0,5 бодова Уколико је ученик поред два тачна
одговора написао и трећу гласовну промену, добија 0 бодова.
8. намерна / финална (зависна реченица) Тачан одговор –
1 бод
9.
 • снажна
Тачан одговор –
1 бод
10.
 • српскословенски језик
Тачан одговор –
1 бод
11. (Једна) школа на новом београду носи име по лази костићу, српском књижевнику.
Напомене:
 • Признаје се као тачан одговор и уколико је ученик заокружио или подвукао само прво слово тражене речи.
 • Уколико ученик подвуче прву реч у реченици, она се не броји као тачан одговор (занемарује се).
Тачно подвучене
четири речи и ниједна нетачно подвучена – 1 бод
12.
 • Не знајући куда треба да иде, обратио се непознатим
људима за помоћ.
Тачан одговор –
1 бод
13.
 • Радоје Домановић
Тачан одговор –
1 бод
14.
 • епика
Тачан одговор –
1 бод
15.
 • изглед моста и неуклопљеност белине његовог лука у природу која га окружује
Тачан одговор –
1 бод

16.  
А. епитет
Б. хипербола
Тачна оба одговора под А. и под Б. –
1 бод
Тачан одговор само под А. или само под Б. –
0,5 бодова
17.
 • довитљив с обзиром на то како судији описује штеточину
 • пркосан, јер пред судијом оштро критикује власт
Тачна два одговора и ниједан нетачан –
1 бод
Тачaн један одговор и ниједан нетачан –
0,5 бодова
18. Прихватљив је одговор којим се утицај љубавних осећања лирског субјекта на доживљај простора тумачи кроз
 промену, преображај простора и његово онеобичавање. Присуство вољеног бића уноси у простор бесконачност (очи, небо), слободу, неспутаност (смех, зидови који нестају). Осећање љубави уводи природу (славуји, врбе, сунце) у урбани простор и тако га мења, оплемењује га нежношћу, суптилношћу и осећајношћу (врбе), односно животом, светлошћу, топлином, ведрином (сунце).
Уколико је ученик навео један од симбола из песме, одговор је прихватљив.
На пример:
 1. Љубавно осећање утиче на доживљај простора тако што присуство њених очију, смеха, руку лирском субјекту
доноси ведрину, радост, срећу и нежност. Простор лирског субјекта, који је био скучен, сада се шири, нема границу.
 1. Лирски субјект доживљава простор веселије, живље и необичније када је у њему особа коју воли. Њене очи крију небо, њен глас смирује сваког, а њен загрљај му улепшава снове.
 2. Њен осмех је био толико диван да је лепотом обојио досадне, сиве зидове и донео сунце и небо у њихов до тада слепи стан.
 3. Кад је заљубљен, човек другачије доживљава простор, нпр. очи вољене особе доносе небо у њихов стан, а небо је плаво и представља слободу.
 4. Очи, смех, глас и руке вољеног бића мењају простор. Мала соба постаје испуњена небом и сунцем, симболима безграничне љубави, среће, нежности и светлости. Напомене:
 • Ученик може да одговори и на неки други, сличан начин у оквирима могућих интерпретација које текст пружа, а у складу са решењем.
 • Ученик може да напише краће или дуже комуникативне реченице (може да напише и једну комуникативну реченицу са више предикатских реченица) и има слободу да уобличи композицију свог одговора (нпр. да наведе закључке о смислу наведених речи, које затим поткрепљује/ образлаже цитирајући или парафразирајући текст).
Тачан одговор –
1 бод
 

  Неприхватљив је непотпун одговор, који је произвољан и који је парафраза песничког текста. Нису прихватљиви одговори у којима се истиче промена простора без тумачења симбола или се уопште не указује на промену простора. Не прихвата се одговор у којем се уместо појма лирског субјекта (лирско ја, песнички субјект) наводе појмови писац, песник, приповедач.
На пример:
 1. Песник је заљубљен и то утиче на његов доживљај простора. (Одговор је непотпун.)
 2. Љубавно осећање лирског субјекта утиче на доживљај простора тако што он тугује кад нема вољене особе, па сам простор у ком се налази изгледа тужно. (Одговор се не заснива на тумачењу ниједног од симбола – небо, врбе, сунце.)
 3. Љубавно осећање утиче на доживљај простора тако што љубав помера све границе. (Одговор је уопштен.)
 4. Песник је заљубљен, свиђа му се све код ње. Воли њене очи, руке, глас, смех. Та осећања су јака. (Одговор је уопштен.)
 5. Због љубави, у песников стан улази природа: небо, врбе, сунце. (Тумачење је дословно.)
 6. Лирски субјект описује да када је поред њега вољена особа све је лепше, светлије, шареније. Да нема њених очију, не би
било неба у слепом стану, да нема њеног смеха, зидови неби из очију нестајали. (Одговор је непотпун, јер само парафразира
стихове.)
 
19. Тачан одговор: Ученик саставља разумљиве, граматички исправне реченице које се односе на наведено питање у 18. задатку.
Нетачан одговор: Ученик је направио једну или више граматичких грешака (морфолошких, синтаксичких) и/или ученик је написао неразумљиву реченицу. Ученик је написао само Не знам. Нисам сигуран. и сл. Ученик је написао реченицу која се не односи на захтев у 18. задатку; само је преписао/цитирао реченицу из текста или део текста – није сам саставио ниједну реченицу.
Напомена: Уколико ученик није дао прихватљив одговор за
18. задатак и оцењен је са 0 бодова, 19. задатак се независно вреднује, у складу са решењем за 19. задатак.
Тачан одговор –
1 бод
20. Тачан одговор: Ученик примењује правописну норму (из сваке правописне области) у једноставним примерима (коришћење запете се не оцењује).
Нетачан одговор: Ученик је нарушио једно или више (основних) правописних правила: правилно користи ћирилицу; почиње реченицу великим словом, завршава је одговарајућим интерпункцијским знаком; употребљава велико слово приликом писања личних имена; користи наводнике кад дословно цитира текст; правилно пише присвојне придеве (-ов/-ев/-ин, -ски/-чки/- шки); правилно пише гласове ћ, ч, ђ, џ; правилно пише сугласник ј у интервокалској позицији; правилно пише речцу ли и речцу не.
Ученик је само прeписао/цитирао реченицу из текста или део текста – није сам саставио ниједну реченицу. Напомена: Уколико ученик није дао прихватљив одговор за 18. задатак и оцењен је са 0 бодова, 20. задатак се независно вреднује, у
складу са решењем за 20. задатак.
Тачан одговор –
1 бод
 

Напомене:
 1. Не признаје се прецртан и исправљен одговор.
 2. Не признаје се одговор који је написан само графитном оловком.
 3. Не признаје се одговор у којем су употребљене скраћенице, осим у задацима у којима се испитује писање скраћеница.
 4. Признаје се у задацима отвореног типа одговор који је написан или малим или великим почетним словом, осим у задацима у којима се испитују правописна правила у вези са употребом великог и малог слова.
 5. Признаје се одговор написан штампаним или писаним словима, осим ако се у задатку не тражи да ученик пише одређеним типом слова.
 6. Признаје се тачан одговор који је означен јасно и уколико је означен на другачији начин од предвиђеног (нпр. слово, реч или текст је заокружио, а требало је да подвуче).
 7. Признаје се одговор написан латиницом, уколико је ученик тачно одговорио на задатак.Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај